Miejski konkurs plastyczny na plakat i film

18.05.2016

Od uczestników konkursu organizator oczekuje prac związanych tematycznie z problemem opieki właściciela nad psem w miejscach publicznych, a w szczególności sprzątania po nim. Związane jest to z powszechnym problemem zanieczyszczania miejsc publicznych przez nasze pupile. Celem konkursu jest kształtowanie poczucia odpowiedzialności za nasze czworonogi oraz uświadomienie o zagrożeniach dla zdrowia w wyniku pozostawiania zwierzęcych nieczystości w miejscu publicznym.

UCZESTNICY KONKURSU:
- szkoły podstawowe (klasy I-III, IV-VI)
- gimnazjum
- szkoły ponadgimnazjalne

PLAKAT
Technika wykonania jest dowolna (płaska). Format pracy: A3 lub A2

FILM
Do konkursu można zgłaszać filmy trwające nie dłużej niż 1 minutę. Mogą to być np. animacje, dokumenty, filmy eksperymentalne. Film może być nakręcony dowolnym sprzętem, np. kamerą, aparatem cyfrowym lub telefonem komórkowym. Przesyłane filmy powinny być stworzone w jednym z formatów: wmv, mp4, avi,
nagrane na płycie CD lub DVD.

ZASADY KONKURSU:
Każdy uczestnik przesyła jedną pracę plastyczną lub jeden film. Plakaty i filmy nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane. Każda praca powinna zawierać: Imię i nazwisko autora pracy, telefon, adres szkoły, placówki kulturalno-oświatowej, e-mail, imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna).

TERMIN:
Prace konkursowe prosimy nadsyłać do 31 maja 2016 roku na adres:
CHOJNICKIE CENTRUM KULTURY, UL. SWAROŻYCA 1, 89-600 CHOJNICE

Komisja Konkursowa dokona oceny nadesłanych prac według podanych kryteriów: poprawność merytoryczna, oryginalność i pomysłowość, kolorystyka, celowość użycia różnych środków artystycznego wyrazu, ogólny wyraz artystyczny. Wyniki konkursu ustalone przez komisję są niepodważalne.O dokładnym terminie podsumowania konkursu zainteresowani zostaną powiadomieni. Organizatorzy przewidują dla laureatów nagrody oraz dyplomy.

Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za usługi pocztowe, z których korzystać będą uczestnicy konkursu. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za działania osób trzecich, związanych z organizacją konkursu oraz za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez uczestników konkursu.

Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu:
1. Uczestnik oświadcza, że jest jedynym autorem pracy konkursowej.
2. Uczestnik gwarantuje, że do pracy przysługują mu wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym wyłączne prawa autorskie, w szczególności umożliwiające reprodukcję, rozpowszechnianie i publikowanie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania pracy konkursowej dla własnych celów reklamowych i marketingowych.
4. W chwili przesłania pracy Uczestnik wyraża zgodę na nieograniczone i nieodpłatne korzystanie z niej przez organizatora.
5. Osoby zgłaszające się do Konkursu wyrażają tym samym zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby Konkursu w zakresie koniecznym do jego prawidłowego przeprowadzenia i dalszej prezentacji nadsyłanej pracy (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku Dz. U. nr 133, poz. 833) z późn. zm.

Organizatorzy:
Straż Miejska w Chojnicach
Chojnickie Centrum Kultury
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Chojnicach

Zapraszamy!

Przetargi   Partnerzy
Projektowanie stron Drupal