Konkurs plastyczno-literacki dla dzieci i młodzieży

13.04.2018

REGULAMIN KONKURSU:

1. Konkurs jest organizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Chojnicach, Stowarzyszenie LekTURa oraz Urząd Miejski w Chojnicach w ramach akcji Dwa tygodnie z książką - "Od Dnia Książki do Dnia Bibliotekarza", z okazji Światowych Dni Książki i Praw Autorskich.

2. Tematyka konkursu nawiązuje do książki autorstwa Grzegorza Szlangi pt. "Janek i kot", która ukazała się w ramach projektu Urzędu Miejskiego w Chojnicach pn. Samorząd przyjazny dzieciom!

3. Konkurs skierowany jest do dwóch kategorii wiekowych:
- plastyczny dla klas 0-IV SP
- literacki dla klas V-VII SP oraz II-III GIM

4. Celem konkursu jest pobudzenie wyobraźni i aktywności twórczej dzieci i młodzieży, rozwijanie umiejętności literackich i plastycznych, zachęcenie utalentowanych czytelników do rysowania, malowania, pisania i prezentowania własnej twórczości, a także próbą określenia, oswojenia się z sytuacją budzącą niepokój.

5. Zadaniem jest:
- w kategorii klas 0-IV - próba zilustrowania źródła swojego lęku (obecnego, bądź z wczesnego dzieciństwa). Pomocne może tu być zapytanie: czego najbardziej się boję lub bałam/bałem? Prace na kartkach w formacie A4, wykonane techniką dowolną, z wykluczeniem prac z materiałów nietrwałych, które mogą ulec szybkiemu zniszczeniu,
- w kategorii klas V-VII SP oraz II-III GIM - stworzenie krótkiego opowiadania opisującego źródło swojego lęku (obecnego, bądź z wczesnego dzieciństwa). Czego obawiam/obawiałam/obawiałem się najbardziej? Tekst napisany komputerowo i wydrukowany, maksymalna długość to 1 kartka w formacie A4.

6. Prace należy dostarczyć do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach (Wypożyczalni i Czytelni dla Dzieci, p.. 112) do 17 maja (czwartek) 2018 lub przesłać na adres:
Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnicach
Wypożyczalnia i Czytelnia dla Dzieci
ul.. Wysoka 3
89-600 Chojnice
z dopiskiem : KONKURS

Praca powinna posiadać następujące dane: imię i nazwisko autora, wiek autora, nr telefonu rodzica lub opiekuna, pełną nazwę i adres szkoły oraz klasę jeśli praca była wykonywana pod kierunkiem nauczyciela, należy dopisać imię i nazwisko nauczyciela.

7. Na konkurs będą przyjmowane tylko prace wykonane indywidualnie, przez jednego ucznia.

8. Jedna osoba na konkurs może zgłosić 1 pracę.

9. Dostarczone prace oceniane będą przez jury konkursu powołane przez organizatora. Komisja konkursowa oceniać będzie: oryginalność, pomysłowość, samodzielność i estetykę wykonania.

10. Prace przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane.

11. Prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.

12. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi 29 maja (wtorek) 2018 r. w pomieszczeniu Wypożyczalni i Czytelni dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach, p. 112 o godz. 17:00.

13. Laureaci konkursu o wynikach zostaną powiadomieni telefonicznie dnia 21 maja 2018 r. w godzinach dopołudniowych.

14. Autorzy najlepszych prac w obu kategoriach otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody, a także będą mieli okazję spotkać się z autorem książki pt. "Janek i kot" - Grzegorzem Szlangą.

15. Decyzje jury są ostateczne.

16. Biorąc udział w Konkursie, uczestnik akceptuje jego Regulamin.

16. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie.

Miejska Biblioteka Publiczna zastrzega sobie prawo wykorzystania prac do potrzeb konkursu i promocji MBP w Chojnicach (na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych: DZ.U. z dnia 23 lutego 1994 r. Nr 24. poz. 83, art. 41.51,64,65).

Przetargi   Partnerzy
Projektowanie stron Drupal